WZROST DOCHODÓW

General­nie, wzrost dochodów z pracy prowadzący do wzrostu popytu efektywnego powinien sprzyjać także wzrostowi podaży dóbr i usług, co ogranicza nie­bezpieczeństwo inflacji.Przedstawione powyżej problemy mają także inne aspekty, wiążą­ce wzrost popytu z zaspokojeniem elementarnych potrzeb dużych grup spo­łecznych.W Polsce, w odróżnieniu od krajów bogatych, bezrobocie […] wystę­puje […] w warunkach znacznej skali ubóstwa, niepełnego zaspokojenia elementarnych potrzeb dużych grup ludności i niepełnego wykorzystania potencjału wytwórczego gospodarki. Obecnie blisko 30-33% Polaków — według szacunków GUS — nie uzyskuje dochodów na poziomie minimum socjalnego. Pod koniec lat siedemdziesiątych, gdy zaczęto prowadzić sy­stematyczne obliczenia minimum socjalnego — wskaźnik ten nie przekra­czał 10%.

Witaj na moim serwisie ! Jestem młodą mamą i postanowiłam się dzielić się z Wami informacjami zaczerpniętymi z życia. Na blogu opisuje moje doświadczenia związane z wychowaniem dzieci. Zapraszam do czytania !