UBOGIE SPOŁECZEŃSTWO

W Polsce społe­czeństwo jest ubogie, zubożałe dodatkowo w okresie zachodzących przemian zwanych powszechnie transformacją systemową. To ubó­stwo powoduje, że istnieje silna potrzeba poprawy sytuacji bytowej znacznej części społeczeństwa (w co trzeba włożyć wiele pracy i co stanowi silny czynnik zmniejszania bezrobocia), ale jednocześnie ogra­nicza popyt na’ rynku, bo mała jest siła nabywcza ludności, co jest czynnikiem ograniczającym popyt, a następnie — produkcję i za­trudnienie. Koło się zamyka.Generalnie ujmując, proponowany program walki z bezrobociem zawiera założenia wyjściowe, dotyczące faktów społecznych i go­spodarczych, oraz założenia wartościujące, przyjęte arbitralnie i wy­łożone explicite.

Witaj na moim serwisie ! Jestem młodą mamą i postanowiłam się dzielić się z Wami informacjami zaczerpniętymi z życia. Na blogu opisuje moje doświadczenia związane z wychowaniem dzieci. Zapraszam do czytania !