SPOSÓB PRZEŻYWANIA

W ten właśnie spo­sób przeżywa również sztukę człowiek, dla któ­rego ma ona znaczenie właśnie dlatego, iż wy­pełnia bieżące chwile życia. Nie dla żadnych odległych korzyści wzruszamy się poezją i nie cila przyszłych konsekwencji przeżywamy słu­chane w tej chwili dzieło muzyczne. Zycie chwilą teraźniejszą może się więc to^ czyć na różnych poziomach istnienia: od pozio­mu potrzeb elementarnych i elementarnych za­spokojeń aż po rejony, w których potrzeby sta­ją się znacznie bardziej ludzkie i bardziej skom­plikowane, a zaspokojenia mają charakter peł­nego oddania się ludzi działalności twórczej. Gdy wydarzenia tego życia nie są klasyfikowa­ne na środki i cele, wszystko staje się ważne, a we wszelkich przeżyciach jawią się wartości, które są wartościami samoistnymi, a nie nabie­rającymi znaczenia dlatego, że mają czemuś służyć.

Witaj na moim serwisie ! Jestem młodą mamą i postanowiłam się dzielić się z Wami informacjami zaczerpniętymi z życia. Na blogu opisuje moje doświadczenia związane z wychowaniem dzieci. Zapraszam do czytania !