PRZEWIDYWANIA PROGRAMU

Ponadto program przewiduje powo­łanie przy Radzie Ministrów zespołu odpowiedzialnego za jego rea­lizację. Z punktu widzenia badania potrzeb społecznych program jest więc projektem nowego systemu funkcjonalnego o charakterze organiza­cyjnym, którego cel stanowi zdefiniowanie szczegółowych potrzeb, które wynikają z ogólnej potrzeby wyeliminowania lub ograniczenia dysfunkcji społecznej i ekonomicznej, jaką jest bezrobocie w Polsce.Fakty społeczne i gospodarcze leżące u podstaw programu są następujące.Liczba bezrobotnych w Polsce w marcu 1995 r. wynosiła 2754 tys. osób, czyli 15,4% czynnych zawodowo. Stopa bezrobocia w Pol­sce była dwukrotnie wyższa niż średnia w krajach OECD*, a gdyby miała taki sam poziom, jak w tych krajach, to bezrobocie w Polsce wynosiłoby 1,4 min osób.

Witaj na moim serwisie ! Jestem młodą mamą i postanowiłam się dzielić się z Wami informacjami zaczerpniętymi z życia. Na blogu opisuje moje doświadczenia związane z wychowaniem dzieci. Zapraszam do czytania !