POPARTE ARGUMENTACJĄ

Program zawiera poparte solidną argumentacją pro­pozycje konkretnych kroków, jakie należy podjąć, aby zmniejszenie bezrobocia stało się faktem.Program walki z bezrobociem, to program każdego współczes­nego państwa demokratycznego, ponieważ poważna dysfunkcja sy­stemu społecznego i ekonomicznego, jaką stanowi bezrobocie, ge­neruje potrzebę wzrostu zatrudnienia, a żaden kraj nie rozwiązał pro­blemu bezrobocia w sposób zadowalający, co obliguje władze do przeciwdziałania. Bezrobocie, choć wszędzie stosuje się taki sam wskaźnik dla ukazania jego rozmiarów, ma wielorakie przyczyny w różnych krajach i w różnych regionach tego samego kraju.

Witaj na moim serwisie ! Jestem młodą mamą i postanowiłam się dzielić się z Wami informacjami zaczerpniętymi z życia. Na blogu opisuje moje doświadczenia związane z wychowaniem dzieci. Zapraszam do czytania !