PODDANIE KRYTYCE

Wręcz przeciwnie, poddawano bar­dzo często krytyce posłuszeństwo ludzi wobec apelu heroizmu. Wskazywano, iż właśnie to po­słuszeństwo jest przyczyną sprawiającą, że tak łatwo jest ludzi uwodzić i oszukiwać, tak łatwo rozpalać pożar fanatyzmu. Zwłaszcza w epo­kach późniejszych demaskowano chętnie złudze­nia epok dawniejszych, pokazując, iż wielkie hasła, kltóre mobilizowały ludzi do ofiar, wyrze­czeń, poświęceń, były tylko ozdobną szatą, osła­niającą brudne interesy. Ta krytyka demasku­jąca przedstawiała człowieka jako istotę goto­wą słuchać raczej „wielkiego apelu” niż racjo­nalnej kalkulacji. Z tego punktu widzenia wydawało się, iż tyl­ko program „szczęścia powszechnego” —. a nie powszechnego heroizmu — zapewniając ochro­nę przed wszelkim fanatyzmem prowadzić mo­że do współżycia ludzi w pokoju.

Witaj na moim serwisie ! Jestem młodą mamą i postanowiłam się dzielić się z Wami informacjami zaczerpniętymi z życia. Na blogu opisuje moje doświadczenia związane z wychowaniem dzieci. Zapraszam do czytania !