MIĘDZY SAMOTNOŚCIĄ A ŚWIATEM

Powtórzmy w nowej postaci pytanie: czemu jest posłuszny człowiek? Czy pragnieniom peł­nej wolności i stwarzanego w swobodzie bo­gactwa życia wewnętrznego, czy rygorom, dzię­ki którym osiągnąć może swe urzeczywistnie­nie? Co jest głębszą i bardziej autentyczną jego potrzebą: być sam na sam ze sobą czy być w ^ świecie? Podobnie jak poprzednio, trudno było­by dać odpowiedź na tak alternatywnie sformu­łowane pytanie. Z antropologicznego punktu wi­dzenia ważna jest właśnie ta sprzeczność po­trzeb, to nieustające rozdroże, na którym znaj­duje się człowiek.W różnych kulturach akcentowano z różną l siłą wartość tych biegunów odmiennych ujęć  jednostkowego życia.

Witaj na moim serwisie ! Jestem młodą mamą i postanowiłam się dzielić się z Wami informacjami zaczerpniętymi z życia. Na blogu opisuje moje doświadczenia związane z wychowaniem dzieci. Zapraszam do czytania !