KONTAKT EMOCJONALNY

Taki kontakt emocjonalny jest — zdaniem Obuchowskiego — jedną z podstawowych po­trzeb człowieka. „W wypadku gdy człowiek tej potrzeby nie zaspokaja z powodów czy to ze­wnętrznych, czy to wewnętrznych (brak okazji do właściwego kontaktu lub negatywne uwa­runkowanie), nie może on prawidłowo się roz­wijać”.Liczne przykłady z życia dzieci, zwłaszcza wychowywanych w dużych domach dziecka potwierdzają tę tezę. Znajduje ona potwierdzenie także w biografiach ludzi skaza­nych z tych czy innych powodów na samot- nosc.Analiza kontaktu emocjonalnego ukazuje z całą wyrazistością, iż ma on charakter wspól­noty wybranej i intymnej, wspólnoty osobistej. Nie należy on ani do wielkości grupy społecz­nej, do której jednostka należy, ani od roz­ległości stosunków międzyludzkich, które na­wiązuje.

Witaj na moim serwisie ! Jestem młodą mamą i postanowiłam się dzielić się z Wami informacjami zaczerpniętymi z życia. Na blogu opisuje moje doświadczenia związane z wychowaniem dzieci. Zapraszam do czytania !