DOŚWIADCZANIE ŻYCIA

Doświadczanie życia jako aktualnie przeżywanych wartości i doświadczanie życia jako wielkiego wysiłku zmierzającego ku przy­szłości — są to dwa różne, a przecież dopełnia­jące się oblicza ludzkiego istnienia. Można na­wet sądzić, że ta instrumentalna i nieinstru- mentalna postać życia nie tylko się wzajemnie dopełniają, ale również wzajemnie się wzmac­niają. W wielu sytuacjach właśnie urok chwili staje się punktem wyjścia twórczych działań sięgających w przyszłość, w wielu innych przy­padkach wysiłek budujący przyszłość staje się warunkiem radości w chwili, gdy osiągnięte zamierzenia pozwalają korzystać z aktualnie dostępnych wartości. Zwłaszcza w epoce współ­czesnej, w epoce krytyki cywilizacji produkcyj­nej i cywilizacji konsumpcyjnej,’ harmonijny rozwój obu tych postaci ludzkiego życia wyda­je się szczególnie pożądany.

Witaj na moim serwisie ! Jestem młodą mamą i postanowiłam się dzielić się z Wami informacjami zaczerpniętymi z życia. Na blogu opisuje moje doświadczenia związane z wychowaniem dzieci. Zapraszam do czytania !