Kategoria: Badanie potrzeb społecznych

Wychowanie do życia w rodzinie Kraków

Są dwa szkolne przedmioty, które wzbudzają wiele kontrowersji i mnóstwo osób dyskutuje nad tym, czy powinny się one znajdować w szkole, czy też nie. Tymi przedmiotami są oczywiście religia oraz wychowanie do życia w rodzinie.

Jakie wózki spacerowe dla dzieci są najlepsze?

Narodziny nowego członka rodziny zawsze wiążą się z długą listą zakupów. Codzienna opieka i pielęgnacja wymaga niezliczonej ilości produktów, które są niezbędne do wykonywania podstawowych zabiegów. Wśród wymaganych rzeczy znajdują się również wózki, które są

Przydatne kursy językowe dla firm warszawa

W firmie niezwiązanej z językami obcymi nie jest konieczne płynne władaniem angielski lub francuskim. Często jednak w kontaktach z klientami lub dostawcami zza granicy należy operować językiem z innego kraju na poziomie przynajmniej podstawowym. Zamiast

ŁĄCZENIE ZE SOBĄ

Łączą się one przede wszystkim z two­rzeniem patologicznej struktury demograficznej: mieszkania odda­wane do użytku są zajmowane najczęściej przez młode rodziny w pier­wszej lub drugiej fazie cyklu życia rodzinnego, a więc młode bez­dzietne pary, które mają

ZABURZENIA STRUKTURY

Zaburzenia struktury demograficznej nie ustępują z czasem, prze­suwają się jedynie na osi wieku i nawet w tak starych osiedlach war­szawskich, objętych badaniem, jak Muranów, nadal, już w drugim pokoleniu, struktura demograficzna osiedla była zaburzona. Zaburzenia struktury

PROBLEM MŁODZIEŻY

Jeżeli wziąć pod uwagę, że program budownictwa na rzecz szkół wynika z normatywów obejmujących globalną liczbę lud­ności osiedli mieszkaniowych i na ogół bywa realizowany ze zna­cznym opóźnieniem, to staje się jasne, że potrzeby kształcenia dzieci,

DRASTYCZNY PRZYKŁAD

Drastyczny przykład dzieci i    młodzieży w wieku obowiązku szkolnego jest najbardziej przeko­nujący i przemawiający do wyobraźni. Inne usługi, z których korzy­stają mieszkańcy osiedli, nie mają charakteru obligatoryjnego i zain­teresowani muszą sobie radzić sami z nieobecnością wielu

WZGLĘDNA PRZEWAGA

Względnej przewa­dze młodych rodziców i ich dzieci w pierwszych fazach istnienia osiedli towarzyszy wręcz nieobecność osób starszych, które jako mniej aktywne częściej pozostają w godzinach pracy w domu, pełniąc spo­łeczne funkcje kontroli i nadzoru, dzięki

OBSERWACJA I STUDIUM PRZYPADKU

Obserwacja i studium przypadku mogą dostarczyć wartościowej informacji o potrzebach. Mogą też prowadzić do pochopnych wnio­sków. Dlatego stosowanie tych metod wnioskowania wymaga od ba­dacza potrzeb wyjątkowej ostrożności i skrupulatności. Zauważmy, że rozumowanie zdroworozsądkowe opiera się

FUNKCJONALNA STRATEGIA

Funkcjonalna strategia walki z biedą musi się opierać na realiach psychologicznych, społecznych, ekono­micznych i organizacyjnych. Jedną z jej podstaw musi więc być akcep­tacja bezspornego faktu, że lepiej nauczyć kogoś samodzielnie za­spokajać swoje potrzeby niż zaspokajać

W KONTEKŚCIE DOŚWIADCZEŃ

W kontekście doświadczeń ame­rykańskich ubóstwo mieszkańców okolicznych wiosek musiało się wydawać dr. Yunusowi nie do zniesienia: jeden posiłek dziennie, je­den komplet używanej odzieży. Toteż potrzebę pomocy tym ubogim ludziom, swoim rodakom, odczuwał on bardzo silnie.Doszliśmy

KOBIETY BARDZIEJ ODPOWIEDZIALNE

„W 1991 r. bank Grameen miał milion pożyczkobiorców i działał w 23 tys. spo­śród 68 tys. wsi Bangladeszu. Pożyczkobiorcy są jednocześnie udzia­łowcami banku, nabywając po jednej akcji w cenie trzech dolarów. 92 proc. klientów to