ANALIZOWANIE KONFLIKTU

Z czasem okazało się, że „nowy ustrój” nie rozwiązał problemów poprzedniego systemu ani tym bardziej nowych, wynikających z gospodarki rynkowej, a główną jego cechą jest ta, że ma mniej środków na ich rozwią­zanie. Cenne dla analizowania konfliktu pomiędzy rolą rodzinną i za­wodową kobiet są zwłaszcza wieloletnie polskie studia nad zacho­waniami kobiet pracujących wobec pracy w związku z urodzeniem dziecka. Badania te pozwoliły na odnotowanie w okresie trzech dzie­sięcioleci odsetka kobiet powracających do pracy po urodzeniu dzie­cka i tych, które na dłuższy lub krótszy okres przerywają pracęJWzo- ry zachowań matek pracujących w tym zakresie mają ważkie zna­czenie dla prognoz rynku pracy.

Witaj na moim serwisie ! Jestem młodą mamą i postanowiłam się dzielić się z Wami informacjami zaczerpniętymi z życia. Na blogu opisuje moje doświadczenia związane z wychowaniem dzieci. Zapraszam do czytania !